Declaració Responsable

En qualitat de persona o persones que avaluen l’organització, declaro, sota la meva responsabilitat, que proporciono al present formulari de verificació o checklist, informació i documentació veraç, vigent, exacte i complerta. La inexactitud, la falsedat o l’omissió de caràcter essencial en qualsevol informació o manifestació o document que formi part, determinarà, prèvia la instrucció del procediment oportú, la denegació de l’avaluació corresponent i la resolució de la mateixa si aquesta ja hagués estat atorgada. Tot això, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives en que hagi pogut incórrer la persona o persones que avaluen l’organització.