La AI Act

En aquest apartat trobareu la informació relativa als antecedents que ha donat lloc a la AI Act tenint en compte la proposta inicial de la Comissió Europea, que forma part de l’executiu de la Unió Europea, el Consell de la Unió Europea, informalment conegut com a Consell de Ministres, i el Parlament Europeu, que juntament amb el Consell de la Unió Europea adopta la legislació europea, a proposta de la Comissió Europea.

Així doncs, aquest apartat l’hem dividit en cinc apartat els quals són el recull dels textos per ordre cronològic que s’han aprovat. Comencem per la Comissió Europea, seguim pel Consell de la Unió Europea organitzat segons els informes aprovats en cada presidència, ens centrem en les publicacions de cada comissió del Parlament Europeu, així com en altres institucions o òrgans consultius que integren la Unió Europea i acabem amb el recull del procés de negociació a tres bandes entre la Comissió Europea, el Consell de la Unió Europea i el Parlament Europeu.

Finalment, s’ha inclòs una cronologia per facilitar la lectura i interpretació dels antecedents legals que acompanya l’actual Llei.

Antecedents legislatius

Textos aprovats per:

La Comissió Europea
21.04.2021 – Regulació del Parlament Europeu i del Consell per harmonitzar normes sobre intel·ligència artificial i el perquè es modifiquen determinats actes legislatius de la UE
Llibre blanc sobre Intel·ligència artificial. Una mirada europea de l’excel·lència i la confiança (19.02.2020)https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0065 
Avaluació de l’impacte inicial: proposta de l’acte jurídic del Parlament Europeu i el Consell (20.07.2021)https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=PI_COM:Ares(2020)3896535&rid=3
La llei (21.04.2021)https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52021PC0206
Annexes de la llei (21.04.2021)https://artificialintelligenceact.eu/wp-content/uploads/2021/08/Annexes.pdf 
Document de treball dels serveis de la Comissió per avaluar l’impacte de la normativa (21.04.2021) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52021SC0084 
Annexes del document de treball (21.04.2021)https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:0694be88-a373-11eb-9585-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF
Estudi per a recolzar l’avaluació de l’impacte de la normativa (21.04.2021)https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/55538b70-a638-11eb-9585-01aa75ed71a1 
Comunicació per a la Comissió del Parlament Europeu, el Consell, el Comitè econòmic i social i el comitè de les regions (21.04.2021)https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM%3A2021%3A205%3AFIN 
Annexes a la comunicació (21.04.2021)https://www.kowi.de/Portaldata/2/Resources/fp/2021-COM-AI-Annexes.pdf 
El Consell de la Unió Europea
Informe del procés d’elaboració del text de la AI Act amb les diferents presidències del Consell 
L’Informe resum (06.12.2022)https://data.consilium.europa.eu/
Actuacions realitzades durant cada una de les presidències
Presidència d’Eslovènia (2a meitat 2021)Informe de progrés (22.11.2021)
https://artificialintelligenceact.eu/wp-content/uploads/2022/05/AIA-SLO-Progress-Report-22-Nov-21.pdf 
Text adoptat (29.11.2021)https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14278-2021-INIT/en/pdf 
Presidència de França (1a meitat 2022)Informe de progrés (16.05.2022)https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8576-2022-INIT/en/pdf 
Text adoptat (15.06.22) https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10069-2022-INIT/x/pdf 
Presidència de Txèquia (2a meitat 2022)Text adoptat (15.07.2022)https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11124-2022-INIT/en/pdf 
Text adoptat dels articles 1 – 29 (16.09.2022)https://artificialintelligenceact.eu/wp-content/uploads/2022/09/AIA-CZ-2nd-Proposal-16-Sept.pdf 
Text adoptat dels articles 30 – 85 (23.09.2022)https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12549-2022-INIT/en/pdf 
Quart text adoptat (19.10.2022)https://artificialintelligenceact.eu/wp-content/uploads/2022/10/AIA-CZ-4th-Proposal-19-Oct-22.pdf 
Esborrany de cooperació (03.11.2022)https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13955-2022-INIT/en/pdf 
El Parlament Europeu
Comissions competents: Mercat Intern i Protecció del consumidor (IMCO) i Llibertats Civils, Justícia i Afers Socials (LIBE)
Esmenes (13.06.2022)https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CJ40-AM-732802_EN.pdf 
Informe previ (22.05.2023)https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2023-0188_EN.pdf 
Text adoptat (14.06.2023)https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0236_EN.pdf 
Comissions associades: Qüestions Jurídiques (JURI), Industria, Recerca i Energia (ITER) i Cultura i Educació (CULT)
Consolidat
Esmenes (24.03.2022)https://artificialintelligenceact.eu/wp-content/uploads/2022/05/AIA-JURI-Rule-57-Opinion-Amendments-24-March.pdf 
Articles 13, 14, 52 i 69
Esmenes (31.03.2022)https://artificialintelligenceact.eu/wp-content/uploads/2022/05/AIA-ITRE-Rule-57-Opinion-Amendments-31-March.pdf 
Articles 15 i 55 
Esmenes (01.04.2022)https://artificialintelligenceact.eu/wp-content/uploads/2022/05/AIA-CULT-Rule-57-Opinion-Amendments-1-April.pdf 
Comissions per a dictamen simple:  
Transport i Turisme (TRAN)
Esmenes (04.05.2022)https://artificialintelligenceact.eu/wp-content/uploads/2022/05/AIA-TRAN-Rule-56-Opinion-Amendments-4-May.pdf 
Medi Ambient, Salut Pública i Seguretat Alimentaria (ENVI)
Esmenes (25.01.2022)https://artificialintelligenceact.eu/wp-content/uploads/2022/09/AIA-ENVI-Rule-56-Opinion-Amendments-25-January.pdf 
Altres institucions de la UE o òrgans consultius 
Comitè Europeu de Protecció de Dades (EDPB) (18.06.2021)https://www.edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpbedps-joint-opinion/edpb-edps-joint-opinion-52021-proposal_en 
Comitè Econòmic i Social (22.09.2021) https://artificialintelligenceact.eu/wp-content/uploads/2022/05/AIA-EESC-Opinion-22-Sept-21.pdf 
Comitè de les Regions (02.12.2021)https://artificialintelligenceact.eu/wp-content/uploads/2022/05/AIA-CoR-Opinion-2-Dec-21.pdf 
Banc Central Europeu (29.12.2021)https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AB0040 
https://artificialintelligenceact.eu/wp-content/uploads/2022/05/AIA-ECB-Opinion-II-29-Dec-21.pdf 
Negociació tríleg entre la Comissió Europea, el Consell de la UE i el Parlament Europeu
Text proposat (20.06.2023)https://artificialintelligenceact.eu/…/AI-Mandates-20-June-2023.pdf 
Anàlisis del text amb perspectiva d’acord (26.01.2024)https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5662-2024-INIT/en/pdf  
Acord provisional fruit de les negociacions institucionals (02.02.2024)
https://www.europarl.europa.eu/…/2024/02-13/1296003EN.pdf
Esmenes del Parlament Europeu a la proposta de la Comissió (06.03.2024)https://www.europarl.europa.eu/…/A-9-2023-0188-AM-808-808_EN.pdf
Correccions al text (19.04.2024)https://www.europarl.europa.eu/…/TA-9-2024-0138-FNL-COR01_EN.pdf 

Cronologia

2021
21 d’abrilLa Comissió Europea publica la proposta de regulació sobre la intel·ligència artificial a la Unió Europea.
20 de juliolEl president d’Eslovènia al Consell de la Unió Europea organitza una conferència virtual per a discutir la regulació sobre la IA, ètica i drets fonamentals.
6 d’agostFinalitza el període de consulta pública sobre la AI Act donat per la Comissió Europea. La Comissió va rebre 304 propostes. Les podeu llegir en aquest enllaç. 
Es publica l’estudi que analitza l’ús de tècniques biomèdic amb una perspectiva ètica i jurídica encarregada pel Departament de Polítiques de Drets de la ciutadania i Afers constitucionals del Parlament Europeu. 
29 de novembreA causa de la Presidència rotatòria del Consell de la UE es comparteix el primer compromís de l’esborrany del text de la AI Act  amb importants canvis als àmbits de puntuació social, sistemes de reconeixement biomètric i les aplicacions d’alt risc. 
1 de desembreLes comissions del Mercat Interior i Protecció del Consumidor (IMCO) i la de Llibertats Civils, Justícia i Afers Socials (LIBE)del Parlament Europeu dirigiran conjuntament les negociacions sobre la AI Act. 
2022
25 de generLes principals comissions del Parlament Europeu, la de Mercat Interior i Protecció del Consumidor (IMCO) i la de Llibertats Civils, Justícia i Afers Socials (LIBE) van celebrar el primer intercanvi de punts de vista sobre la Proposta de la AI Act. 
2 de febrerLa Comissió Europea va presentar una nova Estratègia de Normalització on proposava el seu plantejament per a promoure els valors del mercat únic resistent, ecològic i digital d’escala mundial. 
3 de febrerLa Presidència francesa al Consell Europeu difon el text sobre els articles 16 a 29 de la Proposta de la AI Act sobre les obligacions de les persones usuàries i proveïdores als sistemes d’alt risc. Així com, el compromís sobre els articles 40 a 52 sobre les normes harmonitzadores, les avaluacions de conformitat i les obligacions de transparència per a determinats sistemes de la IA. 
2 de marçLes comissions associades sobre Qüestions Jurídiques (JURI) i la d’Indústria, Recerca i Energia (ITER) publiquen l’esborrany de les seves opinions respectives a la AI Act. 
20 d’abrilEls membres del Parlament Europeu que dirigeixen la AI Act a la comissió del Mercat Intern i Protecció del Consumidor (IMCO) i a la de Llibertats Civils, Justícia i Afers Socials (LIBE) publiquen l’esborrany de les seves opinions respectives a la AI Act.
13 de maig La Presidència francesa al Consell Europeu publica el text de l’article 4 bis sobre la regulació dels sistemes d’IA de propòsit general els quals són capaços de dur a terme un ampli ventall de tasques (comprendre imatges i veu, generar àudio i vídeos, detectar patrons, respondre preguntes i traduir textos). 
1 de junyData límit per als grups polítics del Parlament Europeu per a presentar esmenes a la IA Act. En total s’hi van presentar milers d’esmenes les quals es resumeixen breument en el següent enllaç
15 de junyLa Presidència francesa al Consell Europeu publica el seu últim text abans del canvi de presidència. 
17 de junyLa Presidència Txeca al Consell Europeu comparteix una discussió amb els Caps d’Estats dels estats membres de la UE indicant llurs prioritats a la AI Act. 
5 de setembreLa comissió sobre Qüestions Jurídiques (JURI) al Parlament Europeu publica l’esborrany de les seves opinions respectives a la AI Act.
28 de setembreLa Comissió Europea va proposar l’harmonització específica de les normes internes en matèria de responsabilitat per la IA amb l’objectiu de complementar la IA Act facilitant les reclamacions de Responsabilitat civil per danys i perjudicis. 
6 de desembreEl Consell de la UE adopta la seva posició a la AI Act. 
2023
14 de junyEl Parlament Europeu adopta la seva posició negociadora sobre la AI Act amb 499 vots a favor, 28 vots en contra i 93 abstencions. 
9 de desembreEl Parlament Europeu i el Consell de la UE adopten l’acord provisional sobre la AI Act. 
2024
13 de febrerA les comissions del Mercat Interior i Protecció del Consumidor (IMCO) i la de Llibertats Civils, Justícia i Afers Socials (LIBE) el resultat de la votació va ser 71 a favor, 8 vots en contra i 7 abstencions per tal d’aprovar el resultat de les negociacions amb els estats membres sobre la AI Act. 
21 de febrerL’Oficina Europea de Intel·ligència artificial es va crear en el si de la Comissió Europea depenent de la Direcció General de Xarxes de Comunicació, continguts, tecnologia per a donar suport a la implementació de la AI Act, especialment per als sistemes de propòsit general. 
21 de maig El Consell Europeu adopta formalment la Llei d’IA de la UE. 

Terminis d’aplicació

  • 20 dies després: la Llei d’IA “entrarà en vigor” 20 dies després de la seva publicació al Diari Oficial. A partir d’aquesta data, el desplegament serà segons article 113:
  • 6 mesos després: s’aplicaran els capítols I i II (prohibicions sobre IA de risc inacceptable).
  • 9 mesos després: cal que els codis de pràctiques estiguin preparats d’acord amb l’article 56.
  • 12 mesos després: s’aplicaran el capítol III Secció 4 (autoritats notificadores), el capítol V (models AI d’ús general), el capítol VII (governança), el capítol XII (confidencialitat i sancions) i l’article 78 (confidencialitat), amb l’excepció de l’article 101 (que fa referència a les multes per als proveïdors de GPAI).
  • 24 mesos després: s’aplicarà la resta de la Llei d’IA, exceptuant l’article 6.1., relatiu als sistemes d’IA d’alt risc enumerats a l’Annex I de la AI Act.
  • 36 mesos després: s’aplicarà l’article 6.1 i les obligacions corresponents als sistemes d’alt risc inclosos en l’Annex I de la AI Act.