Protecció de dades

L’Observatori d’Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya (OEIAC), a través de la Universitat de Girona, es compromet a respectar la legislació vigent de protecció i confidencialitat en el tractament de dades de caràcter personal, d’acord amb el que disposa el Reglament (UE) núm. 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

El tractament de les dades personals que faciliteu queda legitimat pel consentiment explícit de l’interessat abans d’iniciar el qüestionari d’avaluació del model PIO. Les dades personals facilitades per mitjà del qüestionari s’utilitzaran amb la finalitat exclusiva de mantenir la relació administrativa derivada de la gestió de la sol·licitud d’informació, per enviar informació per correu electrònic o per activitats de l’OEIAC en relació a la proposta general d’avaluació de dades i sistemes d’intel·ligència artificial.

L’OEIAC es compromet a no comunicar les dades de caràcter personal subministrades per la persona interessada per cap mitjà i a no vendre, ni llogar, ni cedir les dades personals dels usuaris dels qüestionaris d’avaluació del model PIO, sense el consentiment del titular de les dades. El període de conservació de les dades serà el necessari per a la realització de l’avaluació del model PIO.

Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de protecció legalment requerit segons l’RGPD, i es prendran les mesures de seguretat necessàries per evitar-ne el mal ús, l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat i la sostracció per part de tercers, que les poden utilitzar per a finalitats fraudulentes o diferents d’aquelles per a les quals han estat sol·licitades a l’usuari.

Les dades de navegació que recull el lloc web de l’OEIAC [www.oeiac.cat] no contenen informació que es pugui associar a usuaris concrets i només s’utilitzen per obtenir informació estadística sobre l’ús d’aquest lloc web. L’OEIAC no utilitza galetes (cookies), o altres mitjans de naturalesa anàloga, per tractar dades personals que permetin identificar persones físiques concretes, usuàries del lloc web. L’ús d’aquests mitjans està reservat a recollir informació tècnica que faciliti als usuaris l’accessibilitat i l’exploració segura i eficient d’aquest lloc, així com informació que permeti mesurar l’ús que se’n fa.

Si considereu que no hem donat una resposta adient, podeu adreçar-vos a la Universitat de Girona o podeu presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o exercir accions judicials.

Contacte:

Universitat de Girona

Edifici Àligues
Pl. Sant Domènec, 3
Campus Barri Vell
17004 – Girona