Exemples

Els catàlegs serveixen com a eina per localitzar i conèixer contingut específic que inclou el Model PIO. El present catàleg conté exemples reals justificats i hipotètics a les preguntes del Model PIO que permet a les persones usuàries especificar millor allò que es demana a cada pregunta.

Inclusió i diversitat

Pregunta model PIO

Disseny del sistema (H)
Vots electrònics (H)

Identificació i mitigació de biaixos

Pregunta model PIO

Avís de sortides esbiaixades (H)
Grup demogràfics diversos (H)
Regles i límits predefinits (H)
Revisió de les dades (H)

Funcionament del sistema

Pregunta model PIO

Auditoria (H)
Dades protegides (H)

Traçabilitat per a la gestió del risc

Pregunta model PIO

Assistència social (H)
Protocol (H)
Vehicle autònom (H)
Xarxes socials (H)

Mecanismes de seguretat

Pregunta model PIO

Dades de la ciutadania (H)
Xarxa de trànsit (H)

Protecció enfront d'atacs

Pregunta model PIO

Obres visuals (H)

Control

Pregunta model PIO

Persona responsable (H)
Protocol de monitoratge continu (H)
Revisió manual (H)

Retiment de comptes

Pregunta model PIO

Portal de transparència (H)

Figures de protecció

Pregunta model PIO

Assegurança de responsabilitat civil (H)

Capacitat de la IA

Pregunta model PIO

Robot de cuina (H)

Promoció d'una cultura de l'ètica i responsabilitat

Pregunta model PIO

Control de l’ús dels DDHH i benestar (H)

Protecció de la privacitat

Pregunta model PIO

Accés a la informació sensible (H)
Consentiment en l’ús de dades (H)
Eliminació de dades personals (H)
Identificadors aleatoris (H)
Persones amb diversitat funcional (H)

Governança de dades

Impacte en les capacitats dels usuaris

Percepció del sistema

Catàleg legal i de recomanacions

Normes jurídiques en les que s’han inspirat les preguntes del Model PIO.

Veure catàleg legal