Prohibit – 1

Sistemes que despleguen tècniques subliminars, enganyoses o manipuladores que alterin el comportament d’una persona o grup de persones perquè prenguin una decisió que causi perjudicis significatius a ella mateixa o altres persones. […]

Continua llegint… from Prohibit – 1

Prohibit – 2

Sistemes d’IA que exploten les vulnerabilitats d’una persona o grup de persones (per exemple l’edat, la situació social o econòmica o la capacitat mental) alterant el seu comportament de manera que causi perjudicis significatius a ella mateixa o altres persones. […]

Continua llegint… from Prohibit – 2

Prohibit – 3

Sistemes d’IA que avaluen o classifiquen persones físiques o grups de persones durant un període de temps determinat en funció del seu comportament social o les seves característiques personals o altres conegudes, deduïdes o previstes amb els següents efectes: […]

Continua llegint… from Prohibit – 3

Prohibit – 4

Sistemes d’IA que duen a terme avaluació de riscos de persones físiques amb el fi d’avaluar o predir el risc que una persona cometi un delicte basat únicament en l’elaboració de perfils, avaluació dels seus trets i característiques de personalitat. […]

Continua llegint… from Prohibit – 4

Prohibit – 7

Sistemes de categorització biomètrica que categoritzen individualment a persones físiques a partir de llurs dades biomètriques per a deduir o inferir la seva raça, opinions polítiques, afiliació sindical, creences religioses o filosòfiques, vida sexual o orientació sexual. […]

Continua llegint… from Prohibit – 7