Prohibit – 3

Sistemes d’IA que avaluen o classifiquen persones físiques o grups de persones durant un període de temps determinat en funció del seu comportament social o les seves característiques personals o altres conegudes, deduïdes o previstes amb els següents efectes:

  1. contextos socials que no guarden relació amb la raó que van donar lloc a la recopilació originària o generació de les dades.
  2. tracte no justificat o desproporcionat respecte al comportament social o llur gravetat.