Prohibit – 2

Sistemes d’IA que exploten les vulnerabilitats d’una persona o grup de persones (per exemple l’edat, la situació social o econòmica o la capacitat mental) alterant el seu comportament de manera que causi perjudicis significatius a ella mateixa o altres persones.