Prohibit – 1

Sistemes que despleguen tècniques subliminars, enganyoses o manipuladores que alterin el comportament d’una persona o grup de persones perquè prenguin una decisió que causi perjudicis significatius a ella mateixa o altres persones.